Dengan menyertai Peraduan Lam Soon - Raya Fiesta Berganda ("Peraduan"), anda ("Peserta") mengakui telah membaca dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tersenarai seperti berikut:-

 1. Peraduan Lam Soon – Raya Fiesta Berganda adalah dianjurkan oleh Lam Soon Edible Oils Sdn Bhd (“Pihak Penganjur”).
 2. Jenama produk yang terlibat dalam peraduan ini adalah:- Antabax, Labour, Zip, Fruitale, May, Orchid, Bio-Home dan Syaza.
 3. Peraduan berlangsung daripada 2hb April 2018 sehingga 2hb Julai 2018 (“Tempoh Peraduan”). Semua penyertaan mesti diterima oleh Pihak Penganjur dalam Tempoh Peraduan. Pihak Penganjur berhak untuk meminda tempoh peraduan serta mekanisme peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 4. Peraduan ini adalah terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 2hb April 2018, kecuali kakitangan Pihak Penganjur termasuk ahli keluarga terdekat mereka, syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/pengedar, agensi promosi/ pengiklanan/ perhubungan awam dan pihak lain yang terlibat dalam Peraduan ini.
 5. Hadiah Peraduan (“Hadiah”):-
  1. Hadiah Utama – Wang Tunai bernilai RM10,000 x 5 pemenang
  2. Hadiah Istimewa – Wang Tunai bernilai RM1,000 x 21 pemenang
  3. Hadiah Mingguan – Wang Tunai bernilai RM100 x 30 pemenang/minggu x 13 minggu (sejumlah 390 pemenang)
 6. Cara-cara penyertaan:
  Langkah 1: Beli mana-mana produk Lam Soon Edible Oils yang tersenarai bernilai sekurang-kurangnya RM20 dalam satu resit bercetak (“Bukti Pembelian”). Satu (1) resit melayakkan peserta kepada satu (1) penyertaan Peraduan.
  Langkah 2: Senaraikan mana-mana 3 jenama produk yang tersenarai dalam Peraduan ini.
  Langkah 3: Hantar penyertaan melalui WhatsApp ke +6012-526 3391
  1. Taipkan butiran peribadi dan jawapan anda seperti berikut:
   <Nama, No. IC dan Jawapan>
   Contoh: Ahmed Ibrahim Bin Hassan, 920301170751, Antabax/ Labour/ Zip
  2. Sertakan gambar resit
   Simpan Bukti Pembelian asal untuk tujuan pengesahan
 7. Peserta dibenarkan mengemukakan seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan Bukti Pembelian yang dikehendaki.
 8. Bukti Pembelian yang asal mesti disimpan untuk tujuan pengesahan sekiranya Peserta dipilih sebagai pemenang, jika tidak kelayakan penyertaan peraduan tersebut akan dibatalkan. Resit tulisan tangan, rosak, ciri-ciri produk yang tidak jelas dan/atau resit fotokopi adalah tidak dibenarkan.
 9. Semua penyertaan mesti diterima oleh Pihak Penganjur dalam Tempoh Peraduan. Bukti penghantaran WhatsApp bukan bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap penyertaan yang lewat, hilang dan/atau salah hantar.
 10. Pemilihan pemenang
  1. Setiap penyertaan layak akan diberi satu nombor siri peraduan.
  2. Pemilihan janaan komputer akan dijalankan untuk memilih 5 pemenang Hadiah Utama, 21 pemenang Hadiah Istimewa dan 390 pemenang Hadiah Mingguan (“Peserta Terpilih”).
  3. 21 pemenang Hadiah Istimewa akan dipilih dari semua Peserta layak yang membeli dua (2) jenama produk tersenarai.
  4. 390 pemenang Hadiah Mingguan akan dipilih berdasarkan tempoh mingguan yang tertera dalam jadual berikut:
   Hadiah Mingguan x 13 minggu x 30 pemenang setiap minggu (sejumlah 390 Hadiah Mingguan)
   Week Period
   1 2 April 2018, jam 00:00:00 – 8 April 2018, jam 23:59:59
   2 9 April 2018, jam 00:00:00 – 15 April 2018, jam 23:59:59
   3 16 April 2018, jam 00:00:00 – 22 April 2018, jam 23:59:59
   4 23 April 2018, jam 00:00:00 – 29 April 2018, jam 23:59:59
   5 30 April 2018, jam 00:00:00 – 6 Mei 2018, jam 23:59:59
   6 7 Mei 2018, jam 00:00:00 – 13 Mei 2018, jam 23:59:59
   7 14 Mei 2018, jam 00:00:00 – 20 Mei 2018, jam 23:59:59
   8 21 Mei 2018, jam 00:00:00 – 27 Mei 2018, jam 23:59:59
   9 28 Mei 2018, jam 00:00:00 – 3 Jun 2018, jam 23:59:59
   10 4 Jun 2018, jam 00:00:00 – 10 Jun 2018, jam 23:59:59
   11 11 Jun 2018, jam 00:00:00 – 17 Jun 2018, jam 23:59:59
   12 18 Jun 2018, jam 00:00:00 – 24 Jun 2018, jam 23:59:59
   13 25 Jun 2018, jam 00:00:00 – 2 Julai 2018, jam 23:59:59
  5. Peserta Terpilih akan dihubungi atas dasar usaha terbaik sebanyak tiga (3) percubaan. Sekiranya mana-mana Peserta Terpilih tidak dapat dihubungi, Pihak Penganjur berhak untuk mengganti Peserta Terpilih tersebut dengan Peserta/nama yang seterusya dalam senarai.
  6. Peserta Terpilih yang berjaya dihubungi perlu menghantar Bukti Pembelian asal dan IC fotostat melalui perkhidmatan kurier ataupun Pos Laju ke “Peraduan Lam Soon - Raya Fiesta Berganda, No. 15, Block B, Lot 756, Jalan Subang 3, 47610 Subang Jaya, Selangor” untuk tujuan pengesahan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pemberitahuan.
 11. Penghantaran Hadiah:
  1. Hadiah akan dihantar ke alamat yang diberikan oleh Peserta melalui WhatsApp. Peserta bertanggungjawab untuk memberi alamat yang betul dan sah.
  2. Hadiah akan disampaikan kepada pemenang dalam bentuk cek berpalang. Semua cek mesti didepositkan dalam masa 6 bulan daripada tarikh cek dikeluarkan, jika tidak, cek tersebut akan menjadi tidak sah.
  3. Semua Hadiah yang dikembalikan dan/atau tidak dituntut akan dibatalkan dan segala rayuan tidak akan dilayani.
 12. Pihak Penganjur berhak menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis. Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditukar dan hanya akan diberikan kepada pemenang yang memenuhi semua syarat yang tertera dalam Terma dan Syarat ini.
 13. Peserta hanya boleh memenangi satu (1) Hadiah Utama atau satu (1) Hadiah Istimewa dan satu (1) Hadiah Mingguan sepanjang Tempoh Peraduan.
 14. Semua Hadiah wang tunai adalah dikecualikan sepenuhnya daripada cukai barang dan perkhidmatan di bawah peruntukan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014.
 15. Senarai penuh pemenang akan dipaparkan 12 minggu selepas Tempoh Peraduan tamat di www.rayafiesta.com.
 16. Pihak Penganjur dan kesemua pihak-pihak lain yang terlibat dalam Peraduan ini, termasuk pengarah, pegawai dan ejen mereka tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara sekalipun terhadap yang berikut: (a) campur tangan oleh pihak-pihak yang tidak berkenaan semasa Peraduan ini; (b) sebarang bentuk gangguan teknikal dan kesilapan elektronik atau manusia dalam pengurusan Peraduan dan pemprosesan penyertaan; (c) sebarang penyertaan yang hilang, rosak, salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) semua liabiliti (termasuk kematian) sama ada disebabkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyertaan peserta dalam Peraduan ini.
 17. Penganjur atas budi bicara mutlak berhak untuk menolak dan membatalkan kelayakan mana-mana penyertaan tanpa sebarang notis. Semua penyertaan yang tidak lengkap, tidak jelas, lambat, Bukti Pembelian yang salah atau tidak mencukupi akan dibatalkan kelayakan secara automatik.
 18. Semua Bukti Pembelian yang dihantar untuk Peraduan ini adalah hakmilik Pihak Penganjur.
 19. Sila klik sini untuk melihat Notis Privasi Data Peribadi kami yang mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA").
 20. Segala perbelanjaan untuk menyertai Peraduan ini, menuntut hadiah dan/atau menghadiri majlis penyampaian hadiah adalah tanggungan Peserta.
 21. Terma dan syarat Peraduan ini terdapat dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan antara mana-mana versi, Bahasa Inggeris akan dijadikan rujukan.

  Untuk pertanyaan lanjut tentang Peraduan ini, sila telefon 03-5635 1391, Isnin – Jumaat, 10 pagi - 5 petang kecuali cuti umum.

  By participating in the Lam Soon - Raya Fiesta Berganda Contest ("Contest"), you ("Participant") are deemed to have read and agreed to be bound by the following Terms and Conditions:-

 1. Lam Soon – Raya Fiesta Berganda Contest (“Contest”) is organised by Lam Soon Edible Oils Sdn Bhd (“Organiser”).
 2. The participating brands are:- Antabax, Labour, Zip, Fruitale, May, Orchid, Bio-Home and Syaza.
 3. Contest starts from 2nd April and ends on 2nd July 2018 (“Contest Period”). All contest entries must be received within the Contest Period, any late entries will not be entertained. The Organiser reserves the right to amend the Contest Period at any time as well as to alter the Contest mechanics at any time without prior notice.
 4. Contest is open to all Malaysians aged 18 and above as of 2 April 2018, except for the employees of the Organiser, including their immediate family members, their business partners, affiliated companies, suppliers/distributors, promotion/ advertising/ public relations agencies and other parties involved in this Contest.
 5. Contest prizes (“Prizes”):-
  1. Grand Prize – Cash Prize worth RM10,000 x 5 winners
  2. Special Prize – Cash Prize worth RM1,000 x 21 winners
  3. Weekly Prize – Cash Prize worth RM100 x 30 winners/week x 13 weeks (total of 390 winners)
 6. Participation method:
  Step 1: Purchase a minimum of RM20 worth of Lam Soon Edible Oils participating brands’ product(s) in a single printed receipt (“Proof of Purchase”). One (1) receipt entitles participant to one (1) contest entry.
  Step 2: List down any three (3) participating brands in this Contest.
  Step 3: Submit via WhatsApp to +6012-526 3391
  1. Key in required details and correct answer as follows:
   <Name, NRIC and Answer>
   Example: Ahmed Ibrahim Bin Hassan, 920301170751, Antabax/ Labour/ Zip
  2. Attach a clear and complete image of the Proof of Purchase
   Retain original Proof of Purchase for verification purposes.
 7. Participants may send in as many contest entries as they wish but each contest entry must be accompanied with a complete of image Proof of Purchase
 8. The original Proof of Purchase must be retained for verification purposes should the Participant be shortlisted, failing which, the contest entry will be disqualified. Receipts that are handwritten, damaged, with unclear participating product name and/or photocopy are not acceptable.
 9. All entries must be received by the Organiser within the Contest Period. Proof of WhatsApp message delivery is not proof of receipt. The Organiser accepts no responsibility for any late, lost and/or misdirected contest entry for any reasons whatsoever.
 10. Winners selection
  1. Each qualified entry will be assigned with a serial number.
  2. All qualified entry will be subjected to a computerized selection process to shortlist 5 Grand Prizes, 21 Special Prizes and 390 Weekly Prizes (“Shortlisted Participant”).
  3. 21 Special Prizes will be shortlisted from qualified Participants who purchase two (2) different participating brands.
  4. 390 Weekly Prizes will be shortlisted based on the weekly period in the schedule stated below:-
   Weekly Prize x 13 weeks x 30 winners per week (390 prizes in total)
   Week Period
   1 2 April 2018, 00:00:00hr – 8 April 2018, 23:59:59hr
   2 9 April 2018, 00:00:00hr – 15 April 2018, 23:59:59hr
   3 16 April 2018, 00:00:00hr – 22 April 2018, 23:59:59hr
   4 23 April 2018, 00:00:00hr – 29 April 2018, 23:59:59hr
   5 30 April 2018, 00:00:00hr – 6 May 2018, 23:59:59hr
   6 7 May 2018, 00:00:00hr – 13 May 2018, 23:59:59hr
   7 14 May 2018, 00:00:00hr – 20 May 2018, 23:59:59hr
   8 21 May 2018, 00:00:00hr – 27 May 2018, 23:59:59hr
   9 28 May 2018, 00:00:00hr – 3 June 2018, 23:59:59hr
   10 4 June 2018, 00:00:00hr – 10 June 2018, 23:59:59hr
   11 11 June 2018, 00:00:00hr – 17 June 2018, 23:59:59hr
   12 18 June 2018, 00:00:00hr – 24 June 2018, 23:59:59hr
   13 25 June 2018, 00:00:00hr – 2 July 2018, 23:59:59hr
  5. Shortlisted Participants will be contacted via telephone on best effort basis with maximum of three (3) attempts. In the event that any Shortlisted Participant could not be contacted, the Organiser reserves the rights to replace the Shortlisted Participant with the next name on the list.
  6. Shortlisted Participants that have been successfully contacted by the Organiser are required to submit a clear and legible photocopy of his/her NRIC together with their winning original Proof of Purchase for verification purposes via post to “Lam Soon - Raya Fiesta Berganda Contest, No. 15, Block B, Lot 756, Jalan Subang 3, 47610 Subang Jaya, Selangor D.E.” within seven (7) days from the date of notification.
 11. Delivery of Prizes:
  1. Prizes will be delivered to the address provided by the Participant via WhatsApp. It is the responsibility of the participant to provide correct and valid address.
  2. Prizes will be presented to the winners via crossed cheques. All cheques must be banked in within six (6) months from the date of issue, failing which, the cheques will be void.
  3. Any returned and/or unclaimed Prizes will be forfeited and no correspondence or appeal will be entertained.
 12. The Organiser reserves the right, at its discretion, to provide an alternative prize of an equivalent value without prior notice. Prize is not transferable, not exchangeable and will only be given to winner who is able to satisfy all the requirements as set out in the Terms and Conditions herein.
 13. Participant may win only one (1) Grand Prize or one (1) Special Prize and one (1) Weekly Prize throughout the Contest Period.
 14. Under the provisions of the Goods and Services Tax Act 2014, all cash Prizes are fully exempted from the GST.
 15. The full list of winners will be made available twelve (12) weeks after the closing date of the Contest on www.rayafiesta.com
 16. The Organiser, all its promotion partners and other parties involved in the Contest, including their directors, officers and agents are not liable in any way for the following: (a) intervention by unauthorised parties; (b) any human errors and electronic/technical failure in the administration of processing Contest entries; (c) any entry that is lost, damaged, wrongly delivered or not received; and (d) any liability (including death) whether directly or indirectly caused by their participation in the Contest.
 17. The Organiser at its sole and absolute discretion, reserves the right to reject and disqualify any entry without any prior notice. Any entry that is incomplete, unclear, late, with wrong or insufficient Proof of Purchase and/or multiple contest entries using the same Proof of Purchase will be disqualified automatically.
 18. All Proof of Purchase submitted for the Contest will be the property of the Organiser.
 19. Please click here to see our Personal Data Privacy Notice in compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”).
 20. Any expenses that are incurred to participate in this Contest, to claim the prize and/or to attend prize giving ceremony, is the sole responsibility of the winner.
 21. This terms & conditions are available in English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistency between the versions, the English version shall prevail.

  For further enquiries about this Contest, please call 03-5635 1391, Monday to Friday, 10 a.m. - 5 p.m. (excluding public holiday)

Untuk maklumat lanjut, hubungi
03 - 5635 1391
Isnin hingga Jumaat
10 pagi - 5 petang kecuali cuti umum.
© Hak Cipta Terpelihara Lam Soon 2018
Klik sini untuk Dasar Privasi